DISCLAIMER & PRIVACYBELEID

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Oog-Contact

Contactgegevens:

Oog-Contact
Leopoldsburgsesteenweg 89/3
Telefoon: 011794757
E-mail: info@oog-contact.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0673.473.968

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Oog-Contact of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Oog-Contact levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Oog-Contact de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Oog-Contact kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Oog-Contact geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Oog-Contact kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Oog-Contact verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

 

PRIVACYBELEID

Oog-Contact vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in relatie tot onze diensten. Verder is het ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze winkel, website, deelneemt aan wedstrijden of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Verwerking van gegevens en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf met ons deelt: telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een online formulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd of mondeling (bijvoorbeeld in de winkel van Oog-Contact).

 • Voornaam & naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Noodzakelijke informatie over uw ogen en gehoor in het kader van onze dienstverlening

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Oog-Contact verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Oog-Contact is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Oog-Contact het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derde partijen.

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, in onze winkels, op ons netwerk als bij je thuis.

Uw privacy-rechten

 • Inzagerecht
 • Recht op verbetering van persoonsgegevens
 • Gegevenswissing (het recht op vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Bezwaarrecht te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens (data portability)

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@oog-contact.be.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Zo worden bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen (boekhoudkundig en fiscaal) na te komen verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.